หน้าแรก

                                      

YouTube Video

   
   
              นายอดุลย์ จันทร์ฝาง 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
      
ดร.นรากร  ศรีวาปี 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

www.esdc.name
http://km.obec.go.th/main/
http://decade1.ird.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89/