หนังสือราชการ


การชี้แจงและขยายผลการนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online

โพสต์27 ธ.ค. 2559 23:42โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2559 23:55 ]

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online รายละเอียดคลิกตามลิงค์ http://mkm1.esdc.go.th/dawnhold-xeksar/baeb-fxrm-ngan-prakan-khunphaph-kar-suksa

การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 พ.ย. 2559 08:33โดยmkm1 admin

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1–ม.6 ผ่านทางเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web และเว็บไซต์ ของสำนักงานคณะ
                        กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  http://www.obec.go.th
 

สอบถามข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR

โพสต์6 ก.ค. 2559 08:38โดยmkm1 admin   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2559 08:03 ]

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดที่ได้ รับบริการสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10,000 โรงเรียน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด (รายชื่อโรงเรียนตามสิ่งที่แนบ) สำรวจข้อมูลข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR

แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:43โดยนายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2559 06:43 โดย mkm1 admin ]

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 2559
 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนร่วม 

1-5 of 5