การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 พ.ย. 2559 08:33โดยmkm1 admin
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1–ม.6 ผ่านทางเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web และเว็บไซต์ ของสำนักงานคณะ
                        กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  http://www.obec.go.th