โครงสร้างการบริหาร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวธนวัน จันทศักดิ์
าวธนวัน  จันทศักดิ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

     กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
นายโพยม พลเรือง
ายพยม  พลเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
นายสมศักดิ์ พิทักษ์
นายสมศักดิ์  พิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล
ดร.พัชรกฤษฎิ์  พวงนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 นายกิตติ ทวยภา
นายกิตติ  ทวยภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
 
 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี
นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
นายชัยสิทธิ์ รัตนพร
นายชัยสิทธิ์  รัตนพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 
นางนรากร ศรีวาปี
ดร.นรากร  ศรีวาปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาวเยาวภา  แก้วนารี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันฯ
 
นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอย
นางเพ็ญศรี  นาถ้ำพลอย
 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันฯ
 
 นายปรีชา  ภูสีฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันฯ
 
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
 
นายเสริมชัย  สังกะเพศ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
นางสาววรรณกร  บาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
 
งานธุรการกลุ่มนิเทศฯ
 

 นางสาวจินตนา  พรดอนก่อ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงาน
งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางสาวขวัญณภัทร  ภาชนะวรรณ
เจ้าหน้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 
ว่าที่ ร.อ.จักรพรรดิ  อาจศิริ    
 พนักงานราชการ 
ปฏิบัติงาน
งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ