ศูนย์ฯ เขวา

ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายสถิตย์  บุญพิคำ
ที่ชื่อโรงเรียนผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
 1บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"

-
-
 2บ้านหันเชียงเหียน

-
 -
 3บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์"
   
 4บ้านติ้วสันติสุข
   
 5บ้านหนองตื่น
   
 6บ้านหมี่เหล่าน้อย  
   
 7บ้านดอนดู่      
   
 8บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
   
 9นิคมบ้านหัน
   
 10บ้านโดท่างาม
   
 11บ้านนาแพงดอนไฮ
   
 12บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ
   
 13บ้านท่าตูมดอนเรือ
   
 14บ้านหนองข่าหนองคูโปโล
   
 15บ้านหนองโดนอ้อยช้าง
   

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์13 ก.พ. 2560 20:39โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2560 20:39 ]

1) โรงเรียนบ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร"
2) โรงเรียน
บ้านหันเชียงเหียน
3) โรงเรียน
บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์"
4)
โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข
5)
โรงเรียนบ้านหนองตื่น
6)
โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย
7)
โรงเรียนบ้านดอนดู่
8)
โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
9) โรงเรียน
นิคมบ้านหัน
10)
โรงเรียนบ้านโดท่างาม
11)
โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ
12)
โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ
13)
โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
14)
โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล
15)
โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง

1-1 of 1