ศูนย์ฯ แวงน่าง

ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นางสุรัมภา  เพ็ชรกองกุล, นางกาญจนา  วิเศษรินทอง
ที่ชื่อโรงเรียนผู้บริหารหมายเลขโทรศัพท์
ผู้บริหาร
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน
 1บ้านหนองแวง
นายสวัสดิ์ สุวรรณศรี089-944-4208
043-777508
 2บ้านเก่าน้อย
นางเย็นใจ โมฆรัตน์098-261-9455
043-750181
 3บ้านดงน้อย
นายเทวินทร์ ปลายขอก
 093-395-5353 043-711221
 4บ้านหนองโพด
นายอภิชัย หล้าสุดตา
 061-293-8652 043-971028
 5บ้านร่วมใจ 1
นายชูชาติ หารัญดา
 081-051-1188 043-768773
 6บ้านโคกศรี
นายประยนต์ บุญประถัมภ์
 096-257-3459 043-971053
 7บ้านหนองปลิง
นายบำรุง  อันทรง
 081-872-0854 -
 8บ้านจำนัก
นายเกษม คำบุตดา
 091-357-9493 -
 9บ้านหนองคู
นายประสิทธิ์  น้อยประดิษฐ์
 081-263-5961 -

ข้อมูลพื้นฐาน

โพสต์10 ก.พ. 2560 03:27โดยสพป. มหาสารคาม เขต 1   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2560 03:27 ]

1-1 of 1