วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
    นิเทศงาน  ประสานใจ  ก้าวไกลสู่คุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์
    สร้างสรรค์งานวิชาการ  ประสานความร่วมมือ  ยึดถือคุณธรรม พร้อมนำคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
พันธกิจ
    1. พัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
    2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
    3. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและภาคีเครือข่าย ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
    4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน
    5. ส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้หน่วยงานและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
    6. ส่งเสริม พัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการศึกษา
    7. ส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา
    8. ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    9. ส่งเสริม พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการบริหารและการนิเทศ
Comments