บุคลากร

นางสาวธนวัน จันทศักดิ์
าวธนวัน  จันทศักดิ์
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
  
นายโพยม พลเรือง
ายพยม  พลเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
นายสมศักดิ์ พิทักษ์
นายสมศักดิ์  พิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล
ดร.พัชรกฤษฎิ์  พวงนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

 
นายกิตติ ทวยภา
นายกิตติ  ทวยภา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

 
นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี
นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
 
นายชัยสิทธิ์ รัตนพร
นายชัยสิทธิ์  รัตนพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ

นางนรากร ศรีวาปี
ดร.นรากร  ศรีวาปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางสาวเยาวภา  แก้วนารี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
 
นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอย
นางเพ็ญศรี  นาถ้ำพลอย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันฯ


นายปรีชา  ภูสีฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันฯ

นายเสริมชัย  สังกะเพศ
                   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 
                   

นางสาววรรณกร  บาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ