บุคลากร


ายพยม  พลเรือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล
ดร.พัชรกฤษฎิ์  พวงนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
 
 นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี
นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นางนรากร ศรีวาปี
ดร.นรากร  ศรีวาปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
  

นายปรีชา  ภูสีฤทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯนางสาวเยาวภา  แก้วนารี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาววรรณกร  บาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ