บุคลากร


                                                            ดร
ดร.นรากร  ศรีวาปี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล
ดร.พัชรกฤษฎิ์  พวงนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 
 


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเยาวภา  แก้วนารี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา


นางสาววรรณกร  บาลี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ