นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอย

นางเพ็ญศรี  นาถ้ำพลอย
PENSRI  NATAMPLOY
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน : ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
รับผิดชอบศูนย์ฯ : 
เขวาใหญ่ขามเรียง
E-mail : 
pensri_mkm1@esdc.go.th, pensri_fah@hotmail.com
Tel : -

นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอย


Comments