นายกิตติ ทวยภา

นายกิตติ ทวยภา
นายกิตติ  ทวยภา
KITTI  THUAYPHA
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน : นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ 
ศูนย์ฯ รับผิดชอบ : โนนแดงหนองคูขาด, โคกก่อหนองโน    
E-mail : kitti_mkm1@esdc.go.th, vongjagpoon@gmail.com
Tel : 081-768-2251

นายกิตติ ทวยภา


Comments