นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล

นายพัชรกฤษฎิ์  พวงนิล
PATCHARAKRIT  PUANGNIL
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน : ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การจัดการศึกษาปฐมวัย  
ศูนย์ฯ รับผิดชอบ : มิตรภาพ
E-mail : patcharakrit_mkm1@esdc.go.th, patch.tiger@gmail.com
Tel : 089-718-1191

นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิล


Comments