นายโพยม พลเรือง

นายโพยม  พลเรือง
PAYOM  POLRUANG
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน : เลขานุการ กตปน. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : 
สุขศึกษา พลศึกษา 
ศูนย์ฯ รับผิดชอบ : บ่อใหญ่ หนองโก
E-mail : payom_mkm1@esdc.go.th
Tel : 089-571-0744

นายโพยม พลเรือง


Comments