นายปรีชา ภูสีฤทธิ์

นายปรีชา  ภูสีฤทธิ์

PREECHA  BHUSEERIT
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน : ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การจัดการศึกษาปฐมวัย
รับผิดชอบศูนย์ฯ :
หนองจิกกำพี้   
E-mail :
preecha.pu@esdc.go.th
Tel : 095-620-8999

นายปรีชา ภูสีฤทธิ์


Comments