นายปรีชา ภูสีฤทธิ์

นายปรีชา  ภูสีฤทธิ์

PREECHA  BHUSEERIT
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน : ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การจัดการศึกษาปฐมวัย
รับผิดชอบศูนย์ฯ : โคกก่อหนองโน/ดอนหว่านบัวค้อ
 
E-mail :
-
Tel : -

นายปรีชา ภูสีฤทธิ์


Comments