นายเสริมชัย สังกะเพศ

นายเสริมชัย  สังกะเพศ

SERMCHAI  SUNGKHAPES
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน : ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
รับผิดชอบศูนย์ฯ : หนองสิม วังไชย วังใหม่    
E-mail : 
sermchai_mkm1@esdc.go.th, sermchai@windoslive.com
Tel : 085-738-9945

นายเสริมชัย สังกะเพศ


Comments