นายสมศักดิ์ พิทักษ์

นายสมศักดิ์  พิทักษ์
SOMSAK  PITUK
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน : นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
ศูนย์ฯ รับผิดชอบ : เกิ้งลาดพัฒนา
E-mail : somsak_mkm1@esdc.go.th, somsak.p9047@gmail.com
Tel : 093-536-9047

นายสมศักดิ์ พิทักษ์


Comments