นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรี

นายวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี
WITTISIT  PIMSAENSRI
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงาน : ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์, การจัดการศึกษาปฐมวัย  
ศูนย์ฯ รับผิดชอบ : โนนแดงหนองคูขาด
E-mail : wittisit.p1615@esdc.go.th, wittisit.p1615@gmail.com
Tel : 063-859-4863, 089-051-2531

วิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรีComments